תקנון שימוש ורכישה/ מדיניות פרטיות - smartraffic.co.il

א. כללי

1. הוראות תקנון זה ותנאי השימוש המופיעים באתר מגדירים את מערכת היחסים המשפטית בין המזמין לבין האתר, את תנאי השימוש באתר ו/או את הזמנת השירותים מן האתר ומעידים על הסכמת המזמין, לתנאים אלה ולתנאים נוספים המופיעים באתר.

2. smartraffic.co.il (להלן: "העסק") רשאי בכל עת, על פי שיקולו דעתו הבלעדי, לעדכן תקנון זה.

3. תנאים אלה חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, טבלטים למיניהם וכו') כמו כן הם חלים על השימוש באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחר.

4. אין באמור בתקנון זה כדי לגרוע מהוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן") והתקנות אשר הותקנו מכוחו, ככל שהן חלות על האתר (להלן: "ההוראות"), למעט במקרים בהם ניתן להתנות על הוראות כאמור והתניה כאמור בוצעה במסגרת האתר אם במפורש ואם במשתמע.

5. העסק והנהלת האתר עושים כמיטב יכולתם להציג את המידע השלם והמקיף ביותר לגבי השירותים הניתנים בו, חרף האמור בסעיף זה יובהר, כי עלולים להופיע באתר בתום לב וללא כוונת זדון ו/או מתוך רצון להטעות, אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או השמטות והעסק, הנהלת האתר והאתר לא יישאו באחריות כלשהי הנובעת מאי הדיוקים ו/או או השגיאות.

6. טעות סופר בתיאור השירותים לא תחייב את העסק.

7. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.

8. המועד שנרשם, לכל עניין ועניין, במחשבי העסק הוא המועד הקובע לכל דבר.

ב. הזמנה באתר

10. על מנת לבצע הזמנה של שירותים, על המזמין להירשם באתר באמצעות טופס הרשמה מקוון.

11. כל אדם, לרבות חברה, רשאי להשתמש באתר, לרבות לבצע רכישות באמצעות האתר, בין היתר, בכפוף להיותו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות, בעל כרטיס אשראי תקף, שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי (לעיל ולהלן: "המזמין").

12. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לנתונים אשר ימולאו על ידי המזמין בטופס הרישום המקוון במצוי באתר.

13. הנהלת האתר רשאית מעת לעת לדרוש פרטי זיהוי נוספים.

14. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, העסק יהא רשאי למנוע מכל אדם להשתמש באתר, באופן זמני או לצמיתות על פי שיקול דעתו הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:
   14.1. ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או הפרת הוראות הדין;
   14.2. הפרת תנאי מתנאי תקנון זה;
   14.3. מסירת פרטים שגויים במתכוון;
   14.4. ביצוע פעולה העלולה לפגוע בפעילותו התקינה של האתר ו/או במי מהספקים ו/או בצד ג' כלשהו;
   14.5. כרטיס האשראי שברשות המזמין נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

ג. רכישת שירותים באתר

15. רכישת השירותים תתבצע באמצעות בחירת חבילת השירות הנבחר לסל הקניות, לאחר הוספת חבילת השירות הרצוי לסל הקניות יזין המזמין בטופס המקוון המיועד לכך בתהליך ההזמנה את פרטי המזמין הבאים: שם פרטי, שם משפחה, מס’ טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, וכן שם משתמש לחשבון האינסטגרם.

16. בעת פעולת השלמת ההזמנה יאשר המזמין את פרטי ההזמנה ואת נכונות הפרטים שמסר.

17. מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה וזאת לשם ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות ועל כן יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.

18. פרטי המזמין יעודכנו בהתאם לאמור בטופס ההזמנה המקוון באתר.

19. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת השירותים על ידי המזמין יחשב לביצוע הזמנה (להלן: "ההזמנה") עם קבלת ההזמנה, האתר יבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור חברת האשראי או הארנק האלקטרוני ו/או לאחר קבלת אישור כפי שיובהר להלן, הפעולה תאושר ויצא אישור סופי של ההזמנה, חיוב הלקוח עבור השירות יבוצע דרך כרטיס האשראי ו/או דרך חשבון ארנק אלקטרוני ככל שכזה יהיה זמין באותה העת.

20. הפרטים כפי שהוזנו בטופס ההזמנה על ידי המזמין, יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

21. העסק רשאי לשנות את מחירי השירותים מעת לעת כפי שימצא לנכון ולפי שיקול דעתו הבלעדי.

ד. אופן ביצוע התשלום עבור השירותים

22. התשלום עבור השירותים יעשה באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות חשבון בשירות "ארנק אלקטרוני" ככל וזה יהיה זמין.

23. אם יבחר המזמין להשתמש בכרטיס אשראי לשם ביצוע התשלום, יתבקש המזמין למסור את פרטי כרטיס האשראי, תעודת זהות, סוג הכרטיס ותוקפו. אם החליט המזמין לשלם באמצעות "ארנק אלקטרוני", העסק יוכל לגבות את התשלום עבור השירותים רק לאחר קבלת אישור סופי מהם. השימוש וקבלת האישור "מהארנק אלקטרוני" כפופים לתנאי השימוש של אפליקציות אלו.

24. הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את השימוש באמצעי התשלום כלשהו באתר, להתיר שימוש באמצעי תשלום נוספים ולהחיל הסדרי תשלום שונים על סוגי כרטיסי אשראי שונים או אמצעי תשלום שהנהלת האתר תכבד.

25. לאחר שהוזנו פרטי התשלום בטופס ההזמנה המקוון, ישלח אל המזמין אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. יובהר כי אישור זה אינו מחייב את הנהלת האתר לספק את השירותים שהוזמנו והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו בהנהלת האתר.

26. מיד לאחר ביצוע ההזמנה, תבצע הנהלת האתר בדיקה של אמצעי התשלום בו השתמש המזמין, תינתן הודעה מתאימה למזמין כי ההזמנה אושרה וחשבונו יחויב בעלות השירות.

27. במידה והמזמין חויב בטעות על ידי חברת האשראי, על המזמין להודיע להנהלת האתר על מנת לבצע זיכוי בהתאם.

ה. אספקת השירותים

28. העסק יספק למזמין רובוט אינסטגרם (להלן: "הרובוט"), באמצעותו יתאפשר לשלוט ולבצע פעולות שונות מפרופיל משתמש האינסטגרם האישי או העסקי של המזמין. פעולות אלו הן בין היתר הוספת עוקב, סימון לייק, תגובה, צפייה בסטורי, שליחת הודעות צ'אט וכן תוך פעולות טירגוט קהל היעד.

29. המזמין יוכל לשנות את קהל יעד הטירגוט באמצעות פנייה אל העסק באמצעות דוא"ל או טלפונית כמפורט בהמשך.

30. זמן הקמת והגדרת הרובוט יתבצע בתוך 2 ימי עסקים (לא כולל שישי/שבת וחגים) ממועד ביצוע ואישור ההזמנה, וכן מסירת הפרטים הנדרשים כמופרט להלן.

ו. ביטול רכישה מצד המזמין

31. מאחר והשירותים המוצעים באתר נחשבים "מידע" כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה – 1995, המזמין אינו רשאי לבטל את השירות בעבור אותו החודש הנרכש, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן והתקנות שהותקנו על פיו.
32. מאחר וחבילת השירות מתחדשת באופן אוטומטי, הודעת ביטול תוביל לאי חידוש השירות בחודש העוקב לה.
33. ביטול החבילה יעשה באמצעות שליחת בקשת ביטול אל דוא"ל [email protected] או לטלפון מספר 0525445446.

ז. ביטול רכישה מצד העסק

34. העסק יהא רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, בשל כל סיבה, ובכל עת, לבטל או להפסיק עסקה ו/או מכירה ו/או לבטל הזמנה, כולה או חלקה, ו/או את פעילות האתר, כולו או חלקו.

35. הודעה על ביטול או הפסקה מעין זה תימסר למשתמש או למזמין, והעסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי של המזמין או תשיב לו כל סכום ששולם בגין השירותים באופן יחסי, ככל ששולם.

36. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה למשתמש או למזמין כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי העסק ו/או בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.

37. בוטלה הזמנה כאמור האתר לא יהיה אחראי ולא ישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת הפריט אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

ח. זכויות יוצרים

38. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים, הנם רכושם של העסק בלבד או של צדדים שלישיים אחרים שהרשו להנהלת האתר להשתמש בהם.

39. זכויות אלה חלות בין השאר על הנתונים באתר, לרבות רשימת המוצרים והשירותים, תאור ועיצוב המוצרים וכל פרט אחר הקשור להפעלתו.

40. זכויות אלה חלות גם על שם האתר ושם המתחם (www.smartraffic.co.il) וכן על סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושו של העסק אין לעשות בהם כל שימוש.

41. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק, להשכיר ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב המוצרים תמונות המוצרים .

42. אין לקשר לתכנים מהאתר, שאינם דף הבית של האתר (קישור עמוק) ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך שהיא, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף האינטרנט באתר במלוא וכפי שהוא, כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר וזאת תוך קבלת ההסכמה מהנהלת האתר.

43. הנהלת האתר רשאית להורות על ביטול של קישור עמוק גם לאחר מתן הסכמתה וזאת לפי שיקול דעתה הבלעדי ובמקרב זה לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי הנהלת האתר.

ט. אחריות

44. המזמין מצהיר כי הוא מודע לכך שהפעילות האמורה עלולה להביא לחסימת פרופיל האינסטגרם שלו באופן זמני ו/או מחיקתו, וכי העסק אינו אחראי לכל נזק שעלול להיגרם למזמין בקשר עם כך. העסק אינו נושא במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או ביצועי הרובוט ו/או מתן השירותים, ובכלל כך בכל עניין הקשור בנהלי ותקנון שימוש באינסטגרם ו/או כל צד ג' אחר.

45. המזמין מתחייב שלא להפיץ מדיות ו/או תכנים לא הולמים כגון פורנוגרפיה, הימורים, הפצת שנאה ו/או גזענות ו/או כל תוכן או פעילות בלתי חוקית אחרת בהתאם לדין הישראלי. כל הפצה של מידע כאמור תוביל לסיום השירותים באופן מידי.

46. העסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע ו/או תכנים שמפיץ ו/או משתף המזמין, ובכלל כך מאלה הנובעים מאיזה מהשירותים הניתנים על-ידי המזמין.

47. כל הפרה שעלולה לנבוע של זכויות קניין רוחני, לרבות פטנטים, זכויות היוצרים, הדגמים, המדגמים והסודות המסחריים בהם משתמש המזמין ו/או של צדדים שלישיים הינם באחריות המזמין בלבד, והעסק אינו אחראי לכל הפרה כאמור.

48. המידע האישי אותו ימסור המזמין לאחר ביצוע ההזמנה ישאר דיסקרטי ומאובטח בשרתי העסק למטרת שימוש השירותים כאמור בהסכם זה בלבד.

49. יחד עם זאת מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשבים ו/או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למזמין כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.

50. בכל מקרה העסק לא יישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

51. העסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושא במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על מידע המתפרסם באתרים חיצוניים, שאליהם ניתן להגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. יובהר כי העסק עושה ויעשה כמיטב יכולתו לשתף פעולה עם ספקים אמינים ובעלי מוניטין בלבד.

52. העסק (ו/או מי מטעמו) אינו נושאת במישרין ו/או בעקיפין באחריות כלשהי לנזקים הנובעים ו/או הקשורים בכל דרך שהיא בשימוש ו/או בביצועי האתר.

53. בכל מקרה העסק לא ישא באחריות לפעילות כלשהי של כל גורם אחר שאינו בשליטתו המלאה.

י. סודיות ופרטיות

54. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של העסק.

55. העסק לא יעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

56. העסק לא יעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה. למען הסר ספק, פרטי אמצעי התשלום אינם נשמרים במאגרי המידע של העסק.

57. למרות האמור לעיל, העסק יהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בעסק ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי העסק צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

58. העסק יוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

59. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותו של העסק להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי העסק ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק.

60. העסק יהא רשאית לעשות שימוש ב – "עוגיות" ("cookies") על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

61. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של העסק ו/או הנובעים מכח עליון, העסק לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

יא. דין ושיפוט

62. הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.

63. בכל מקרה של מחלוקת, תהא לבתי המשפט (השלום או המחוזי) תל אביב-יפו הסמכות הבלעדית לדון בה.

64. הדין החל על השימוש באתר, על ההזמנה ועל תקנון זה, לרבות פרשנותו ואכיפתו של התקנון הוא הדין הישראלי בלבד.